ADJ_1_FrayedEdgesofLastNightsDream_48x36_2020-218×150